Política de privacitat y Avís legal

1. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

La companyia titular de la Web és Kartogroup España S.L.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions (en endavant anomenades Avís Legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquesta Web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i, suposa l’acceptació plena d’aquest usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. El titular del Web pot oferir a través de la pròpia web, serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que apareguin signats o siguin realitzats exclusivament pel seu autor, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos , gràfics, il · lustracions, fotografies i altres elements que apareixen a la web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la Web estan protegits per la Llei, conferint al seu titular els drets que la llei de marques estableix. Si no s’indica expressament el contrari, i amb l’excepció dels clients de la web, els titulars d’aquests drets es reconeix que reconeix la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment , de tot o part dels continguts d’aquesta Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel · lectual i / o industrial del titular del Web o del titular dels mateixos, podent optar tant el titular de la marca com dels drets d’autor en qualsevol moment a la seva retirada de la web.

4. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col.laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari. El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en la Web, no obstant això, el titular de la web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquesta web. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basat en la utilització per l’usuari de la web. Si s’escau, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

5. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

Sense perjudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del web, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant directament al titular del web al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquin.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 Top